תקנון

תקנון – תנאי שימוש באתר

לצרכן עומדת זכות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול עסקה, לרבות עסקאות במסגרתן הוזמן המוצר מחו”ל.

1. כללי
ש. גולדשטיין עיצוב פנים בע”מ ח.פ. 510723661 (להלן- “החברה“) הינה המפעילה של אתר אינטרנטי “Tapetim.co.il” שכתובתו www.Tapetim.co.il (להלן – “החנות” או “האתר“) במסגרתו ניתן לבצע חיפוש, סיווג, בחינה, השוואה ורכישה של טובין.
• הגלישה והשימוש באתר ובתכנים שבו כפופים לתנאי השימוש באתר (להלן – “תנאי השימוש“). הגלישה/השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאי שימוש אלו ומעידה על היות המשתמש בו, בן למעלה מ-18 שנים .
• מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר (להלן – “הצרכן”) וליצור חוזה בין הצרכן מצד אחד לבין החברה מצד שני, המסדיר את השימוש והגלישה באתר. לאור האמור מתבקש הצרכן לקרוא היטב ולהבין את כל האמור בתנאי השימוש שכן אלו יהוו חוזה תקף במערכת היחסים בין הצרכן לחברה והכל טרם כל גלישה ו/או שימוש באתר.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.
• האמור לעיל ולהלן בלשון זכר ו/או יחיד נעשה לשם נוחות הקריאה בלבד וייחשב כנקבה אף בלשון נקבה ו/או רבים, הכל על פי הקשר הדברים והדבקם ויחול, ללא כל הבחנה, כאמור, על כל הצרכן באתר.
• בעת הרכישה מומלץ לשים לב לזמני האספקה לכל פריט בנפרד.
• אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמא 1981, להלן “חוק הגנת הצרכן” והתקנות אשר הותקנו מכוחו.
• לצרכן עומדת זכות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול עסקה, לרבות עסקאות במסגרתן הוזמן המוצר מחו”ל.

2. הצגת הטובין באתר
• הטובין המוצגים והנמכרים באמצעות האתר הינם ברובם בעלי ערך, אופי ומשקל עיצוביים, גרפים וטכניים, לגביהם יש משמעות למראה, למרקם, לסוגי ועובי החומרים , סוגי ההדפס וכיוצא באלה פרטים טכניים העלולים להשפיע על ההתרשמות מהמוצר. החברה עושה כל שביכולתה כדי להציג תיאור מהימן ומדוייק, ככל שניתן ו/או תמונה אמיתית ומדוייקת של המוצר – המושפעים גם, אך לא רק, ממכשירי הקצה בהם עושה שימוש הצרכן, תוך ציון פרטים טכניים אודותיו, אולם אין הפרסום מהווה תחליף לבחינה פיסית של המוצר. החברה לא תהיה אחראית לפער סביר בין הצגת המוצר באתר החברה ובין המוצר הפיסי בפועל.
• כאמור ייתכנו הבדלי גוון בין המוצג במסכי הצרכן לבין המוצר בפועל.
• כל מידע, תוכן, פרט, תמונה, עיצוב כל מין וסוג שהם, לרבות – אך לא רק, תוכן מילולי, חזותי, קולי וכל שילוב בין תכנים אלו, לרבות, עיצוב, הצגה, עריכה, של כל פרט קונספציה, ציור, איור, עיצוב, הנפשה צלמית סרטון הטבעה קולית או דיגיטלית אחרת, סמל, סמליל ו/או כל פרט אחר המפורסם באתר, הינו אך ורק לצורך הצפייה בתוך האתר. חל איסור מוחלט על צרכן להוציא ו/או להעתיק ו/או להעביר בכל דרך שהיא כל פרט מהאמור לעיל ו/או לעשות בהם שימוש לצרכיו, מחוץ למסגרת האתר והחברה. ידוע לצרכן כי תכנים ו/או מידע באתר כפופים להגנה על קניין רוחני וזכויות החברה בו ועל כן ידוע לצרכן והוא מסכים לכך שהפרת האיסור הנקוב בסעיף זה ו/או חלקים הימנו, עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדו ודרישה לפיצוי כדין והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של החברה.
• אין ולא תהיה מניעה מצד החברה לנקוט בהליכים לשמירה ומיצוי זכויותיה משום ויתור ו/או מחילה עליהן ולא תישמע מצד צרכן, טענת ויתור, מחילה ו/או שיהוי, בכפוף להוראות כל דין.

3. תנאי שימוש באתר
• הגלישה והרכישה באתר מיועדים לצרכנים אשר במועד השימוש מלאו להם 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה והינם בעלי ת.ז. ישראלית ו/או בעלי דרכון זר שימסרו כרטיס חיוב פעיל בר תוקף ומען לאספקת הטובין בישראל, כפוף לאמור לעיל ולהלן.

4. רכישה
• ניתן לבצע באמצעות שימוש באתר, עסקאות לרכישת טובין, כמפורט באתר תוך ביצוע תשלום באמצעות כרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986 (להלן- “חוק כרטיסי חיוב“).
• לחברה יש את הזכות הבלעדית להפסיק את ההתקשרות עם מפעיל כרטיס אשראי מסוים מטעמים שקשורים להתקשרות שבין החברה למפעיל הכרטיס אשראי.
• תהליך רכישת הטובין אשר נבחרו על ידי הלקוח, במסגרת הגלישה באתר החברה וסומנו כחלק מסל המוצרים/קניות, יבוצע ויושלם לאחר הזנת פרטיי הצרכן, כמוגדר ומבוקש באתר, פרטי כרטיס החיוב של צרכן ואישור הזמנה/רכישה, כמתואר באתר. בסימון/הקשה/הקלדה/אישור הצלמית “אישור תשלום/ תשלום/רכישה” כמפורט באתר, מביע צרכן הסכמה ורצון לחיוב כרטיס החיוב שפרטיו נמסרו לחברה באמצעות הקלדתם באתר, בסכום הרכישה כמפורט באתר והוראה למנפיק כמפורט בחוק כרטיסי חיוב (להלן-“המנפיק“) לבצוע העסקה. הסכמה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול הואיל וזכויות החברה תלויות בה.
• זמן אספקה משוער למוצר שאינו נמצא במלאי – 30 ימי עסקים.
• הצרכן מתבקש ומתחייב בזה להזין פרטים נכונים, מלאים ומדוייקים כפי שמופיע במרשמים חוקיים המתנהלים על פי דין וכמצויין במאגרי המנפיק אשר בכרטיס מטעמו מבקש הלקוח לעשות שימוש וזאת לצורך הקיום המלא של תנאיי העסקה, כמפורט באתר.
• ידוע לצרכן והוא מסכים לכך כי הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או שאינם מלאים ומדוייקים, על פי שיקול דעתה המלא של החברה, עלולה להביא לאי-קבלת הזמנת הלקוח על ידי החברה, אי-טיפול בהזמנת הרכישה וכפועל יוצא מכך לאי-ביצוע העסקה.
• לחברה יש את הזכות ושיקול דעת בלעדי אם לקבל הזמנה אם לאו ובין השאר בהתבסס על אישור ביצוע העסקה על ידי מנפיק אשר בכרטיסו ביקש צרכן לעשות שימוש.
• ידוע לצרכן והוא מסכים לכך שקיבול ההזמנה ואישור העסקה כפוף, מותנה וייעשה לאחר קבלת אישור המנפיק לביצוע העסקה וחיוב הצרכן בהתאם לתנאיי העסקה.
• אישור על קבלת ההזמנה, התשלום וביצוע העסקה יישלחו לצרכן בהודעת דואר אלקטרוני, לכתובת אשר הוזנה על ידו באתר החברה בתוך 24 שעות ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה, לא כולל ימי שישי, שבת, חג, שבתון ומועד. החברה תטפל בהזמנת הצרכן ותספק אותה, בהתאם לפרטים אשר אושרו, בתוך פרק הזמן הנקוב באישור ההזמנה.
• רכישה סיטונאית – לא תתאפשר רכישה סיטונאית דרך האתר. החברה רשאית לבטל במעמד צד אחד ולפי שיקול דעתה כל עיסקה אשר תחשב בעיני החברה לעיסקה סיטונאית.

5. ביטול עסקה
• ביטול עסקה ייעשה אך ורק על פי דין וכאמור ומתווה בתקנון-תנאי שימוש זה.
• למען הסר כל ספק ומכשול הרי שחברת ש. גולדשטין “עיצוב פנים” בע”מ, להלן מפעילת האתר, מתחייבת למדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקאות בכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמא – 1981 והצרכן רשאי לבטל ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.
• ביטול עיסקה ע”י הצרכן לא יתאפשר כמפורט בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 תיקוניו והתקנות לפיו וכן על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010.
• ביטול עיסקה יעשה בדרך הנקוטה בדין ובאמצעות הודעה למייל הרשום באתר, בתיאום עם הנהלת האתר ומותנה בהשבת הטובין לחנות מפעילת האתר ברח’ בוגרשות 55, ת”א, לאחר שלא נעשה בהם שימוש והם במצב חדש, באריזתם המקורית ובלבד שאריזתם לא נפתחה.
• ובכל מקרה ביטול/החזרה/ החלפת סחורה יתבצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הסחורה ובצירוף חשבונית מקור ובתנאי שהסחורה ארוזה באריזה המקורית וראויה למכירה חוזרת.
• החזרת סחורה תעשה על ידי הצרכן/על חשבונו, החזרת כספים בתוך 14 ימים מיום קבלת הסחורה ואישור ההחזרההודעה על רצון צרכן לבטל עסקה תימסר לחברה בכתב, באמצעות דוא”ל בדרכי התקשורת המפורטות באתר והיא תיכנס לתקפה רק כפוף לאחר וכנגד אישור קבלתה בידי החברה.
• בוטלה עסקה אשר הטובין סופקו למשתמש במסגרתה, תבוטל העסקה רק בכפוף, לאחר וכנגד השבת הטובין אשר סופקו, לרשות החברה. הטובין יוחזרו לחברה על ידי ועל חשבון הצרכן, כשהם ארוזים באריזות מקוריות, אשר לא נפתחו ואשר לא נעשה בהם כל שימוש. כספו של הצרכן יושב תוך זיכוי כרטיס החיוב בו נעשה שימוש בעת הרכישה, בניכוי 5% מסכום העסקה או 100 ₪, ועפ”י דין, אשר יבוצע בתוך 14 הימים שלאחר השבת הטובין, כאמור לעיל.
• בכל מקרה לא יוחזרו דמי המשלוח.
• במקרה בו בוטלה עסקה מחמת הפרת תנאיי העסקה על ידי החברה, יושבו הטובין על ידי ועל חשבון החברה, כשהם ארוזים באריזות מקוריות אשר לא נפתחו ואשר לא נעשה בהם שימוש וכספי הצרכן יושבו על פי דין וכאמור לעיל, בתוך 14 יום.
• יובהר כי בכפוף להוראות הדין לא ניתן להחזיר מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או שהותקן כבר בבית הלקוח, ולא ינתן זיכוי כספי בעבור החזרתו למעט מקרים בהם הוכח שהסחורה היתה פגומה.
• במידה ותתקבל סחורה פגומה חובה לעצור את ביצוע העבודה באמצעותה ו/או יישומה וליידע את החברה לאלתר. זיכוי – במידה ויוכח כי הסחורה פגומה, יינתן בתנאי שהסחורה תוחזר עד 3 חודשים ממועד האספקה בצירוף הדף החובק את הגליל וכן חשבונית מקורית, על ידי הלקוח. במידה והלקוח רכש מספר גלילים זיכוי יינתן אך ורק עבור גליל פתוח אחד או עד 5 מטר רץ.

“לידיעת לקוחותינו הפרטיים, הבהרנו את מדיניות ביטול עסקאות מכר מרחוק של טפטים באופן המאפשר לבטל הזמנות טפטים לפי החוק. לידיעתך, ככל שרכשת אצלנו מוצר מסוג זה בעסקת מכר מרחוק, הוא שמור אצלך באריזתו המקורית ללא שנעשה בו שימוש ואתה מעוניין להחזירו, הנך זכאי לבטל את העסקה בגינו, להחזירו ולקבל את כספך בחזרה.”

עסקת מכר מרחוק שנעשה עד שלושה חודשים לפני בקשת האישור קרי 11.12.19.

הביטול ייעשה לאחר –
• שימסור הלקוח הצהרה בכתב לפיה רכש את המוצר, לכתחילה, לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי וכי לא קוזזו תשומות מס בגינו, ע”ג הנוסח בטופס הרצ”ב ומסומן כנספח 1;
• יוחזר המוצר לאחר שלא נעשה בו שימוש והוא נמצב במצב חדש באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה.

6. אספקת הטובין
• החברה תספק את הטובין על פי התנאים ובדרך אשר פורטו בהזמנה.
• דמי המשלוח/אספקת הטובין ייגבו במעמד ביצוע ההזמנה באתר וככל שלא יצויין אחרת כחלק ממחיר הטובין המצוין באתר.
• אספקת הטובין תיעשה בהתאם למדיניות החברה וכמצוין באתר, למען אשר צוין כמען לאספקה בעת אישור ההזמנה ובכפוף לאישור המשלח/חברת דואר ישראל לביצוע במען זה. .
• מועד האספקה יהיה כמצויין בעת אישור ההזמנה.
• זמני אספקת המוצרים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים, א-ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג.
• ידוע לצרכן והוא מסכים לכך שאספקת הטובין מתבצעת בין השאר באמצעות קבלני שליחויות/ספקי שירותי שליחויות/דואר ו/או חברות שילוח ולכן אין מועדי האספקה בשליטת החברה. החברה מתחייבת לפעול בשקידה ראויה ובסבירות להעברת הזמנת הצרכן למשלח, אולם אין באפשרות החברה לשלוט ו/או להשפיע על מועדי האספקה בפועל.
• לוחות הזמנים לאספקה הנקובים באתר הינם משוערים בלבד ומבוססים על הערכות המשלחים לגבי המועדים הדרושים לבצוע האספקה. עם זאת, מובהר בזאת כי אין ולא יהיה באמור כדי להשית על החברה אחריות לאי-ביצוע אספקה במועד, אלא רק למסירת הטובין למשלח, בהתאם לנקוב בהזמנה. בכל מקרה לוחות הזמנים הינם לביצוע אספקה בימים א-ה בשבוע עבודה, אשר אינם ימי שישי, שבת, חג, מועד, שבתון, שביתה או השבתת המשק במשך ובשעות העבודה המקובלות. ידוע לצרכן כי המשלח יבצע את האספקה בהתאם לפרטי המען אשר סופקו ובמידה וייתגלה קושי לבצע, יפעל המשלח בסבירות ליצירת קשר עם הצרכן ולנסיון ביצוע אספקה חוזר, בהקדם האפשרי על פי אילוצי המשלח.
• במידה וחברת השליחויות לא יכולה לבצע את השליחות מסיבה שקשורה באי יכולת ליצור קשר עם הלקוח, הסחורה תוחזר לחברה, הלקוח יחוייב בעלויות הובלה חדשה ויעשה בעצמו תיאום אספקת המוצר מחדש מול החברה.
• ידוע לצרכן והוא מסכים לכך שזמן האספקה עלול להשתנות ולהדחות כתוצאה מכוח עליון/שביתות, השבתות, מגיפות ו/או שיבושים, מכל סיבה שהיא, בסדרי העבודה במשק הישראלי ו/או בחו”ל.

7. פרטיות
• כדי להירשם ו/או לבצע פעולות באתר, יתבקש צרכן לספק לחברה מספר פרטים ובין היתר, את שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. הצרכן מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא כמבוקש באתר.
• לשם הפעלת האתר ואספקת השירות והטובין נעזרת החברה בגורמים חיצוניים ובטכנולוגיה חיצונים אשר אינם בבעלותו ו/או בשליטתו ו/או באחריותו. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או בתוצאות כל אירוע אשר נגרם כתוצאה ו/או בגין ו/או עקב ההסתייעות בגורמים חיצוניים, כאמור, בין אם נגרמו מחמת מעשה ו/או מחדל אשר החברה יכלה לצפותם ובין אם לאו.
• החברה פועלת בשקידה ראויה ובסבירות ובשיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים על מנת להבטיח מתן שירות, באמצעות האתר, באופן תקין וסביר. עם זאת החברה אינה ולא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או הפסקה ו/או האטה ו/או אבדן מידע ו/או נזק למחשב ו/או אביזר קצה אחר ו/או נזק לתשתיות ו/או הופעת “וירוס” ו/או תכנה זדונית אחרת ו/או פגם באבטחת פרטי הצרכן ו/או פגם ו/או כשל אחרים, לצרכןי האתר ו/או לקוחות החברה, לרבות לנזקיהם ו/או להוצאות אשר ייגרמו עקב השימוש באתר.
• החברה מאשרת כי התקשרה לצורך הפעלת האתר עם חברת קארדקום בעמ_ לצורך ההגנה על פרטיות פרטי הצרכנים ופרטי כרטיסי החיוב. מעבר להתקשרות זו החברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרמו לצרכנ האתר כתוצאה מסירת פרטיהם באתר החברה.
• החברה רשאית להשתמש במידע על הצרכן לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.
החברה מתחייבת לא לשמור את פרטי כרטיס החיוב בו נעשה שימוש לביצוע עסקה’
השבת כספים ללקוח תעשה על ידי חברת קארדקום בעמ הסולקת את החיובים באתר זה
• החברה תהא רשאית למסור את פרטי הצרכן האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו ייחשד כי פעולות הצרכן באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו באתר. במקרים אלו תהא החברה רשאית למסור את פרטי הצרכן לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

8. שונות
• החברה מבצעת בקרה אודות מחירים, מוצרים ומפרטים המפורסמים באתר. ככל שיתברר כי נפלה טעות במחיר ו/או במפרט ו/או בפרט מהותי אחר תודיע החברה לצרכן במועד המוקדם האפשרי וככל שניתן טרם ביצוע חיוב ובמידת הצורך תבטל את העסקה והחיוב ותשיב את כספי הצרכן, בהתאם למותווה לעיל.
• אין החברה אחראית להתקנה ו/או ביצוע ו/או יישום הטובין הנמכרים, בכלל ו/או באמצעות “מומלצים”. אין החברה אחראית לתוכן כל פרסום/תגובה שלא מטעמה באתר.
• לא יינתן כל פיצוי בגין התקנה/ הדבקת טפטים בין אם הומלץ בעל מקצוע על ידי ש. גולדשטיין בע”מ לבין אם לאו.
• כל המידע באתר כפוף לזכויות הקניין הרוחני של החברה ואין לצרכן רשות לעשות בו שימוש מחוץ לאתר.
• למען הסר כל ספק ומכשול הרי שחברת ש. גולדשטיין בעמ, להלן מפעילת האתר, מתחייבת למדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקאות בכפוף לחוק הגנת הצרכן תשמא – 1981 והצרכן רשאי לבטל ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.
• ביטול עיסקה ע”י הצרכן לא יתאפשר ברכישת פרטים מסוימים כמפורט בסעיף 14 ג'(ד) לחוק הגנת הצרכן.
• ביטול סחורה יעשה באמצעות הודעה למייל הרשום באתר ובתיאום עם הנהלת האתר.
• ובכל מקרה ביטול/החזרה/ החלפת סחורה יתבצע בתוך 14 ימים מיום קבלת הסחורה ובצירוף חשבונית מקור ובתנאי שהסחורה ארוזה באריזה המקורית וראויה למכירה חוזרת.
• החזרת סחורה תעשה על ידי הצרכן/על חשבונו, החזרת כספים בתוך 14 ימים מיום קבלת הסחורה ואישור ההחזרה.
• אם וככל שייעלה צרכן תכנים ו/או תגובות ו/או חיווי דיעה לאתר הרי שהינו נושא באחריות המלאה לתכנים אלו ולמשתמע מהם ופוטר את החברה מכל אחריות לנזק ו/או לשון הרע כתוצאה מדברים אשר הועלו על ידו ומתחייב לשפות את החברה שיפוי מלא לכל הוצאותיה ונזקיה כתוצאה מהעלאת ו/או פרסום דברים אלו. כן מאשר הצרכן לחברה לעשות שימוש בכל דבר אשר הועלה על ידו לאתר ולמכור את התכנים אשר הועלו על ידו לאתר, מבלי לקבל כל תמורה.
• ככל שתבחר החברה לאפשר באתר שימוש בכלי חישוב כמויות או פרטים אחרים, הרי שמדובר בהמלצה בלבד ו/או כלי עזר שנועד לאומדן והתרשמות בלבד. הצרכן מוותר בזאת על כל טענה להטעיה ו/או הסתמכות ו/או מצג בגין השימוש בכלים אלו.
• ידוע לצרכן והוא מסכים לכך כי קישורים (LINKS) המופיעים באתר ומובילים לאתרים אחרים, התכנים באותם אתרים והעלול להגרם כתוצאה מנחיתה באותם אתרים, אינם בשום צורה ואופן באחריות החברה ואין בהימצא הקישור באתר החברה משום קשר עסקי ו/או המלצה לאותו אתר.
• על ההתקשרות בין הצרכן לחברה יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך ו/או מחלוקת בין כל צרכן לחברה יידונו בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב ובה בלבד.

ט.ל.ח.